ห้องประชุมสัมมนา Paruman Bagus

ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของรีสอร์ท เหมาะสำหรับจัดประชุม สังสรรค์หมู่คณะ
   
    ห้องประชุมขนาดใหญ่  Paruman Bagus
    • แบบ Class room   รองรับได้    80 - 100 คน
    • แบบ Theatre          รองรับได้  100 - 120 คน

พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เวที เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์-สกรีน